درباره کمیته


کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند‌سازی در بهار سال 1394، بر پایه ضوابط فنی و توسعه دولت الکترونیکی (مصوب 1392/12/20 شورای‌عالی فناوری اطلاعات)، و آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی (مصوب 1393/4/10 شورای‌عالی اداری)، و بند دو بخش‌نامه سامان‌دهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری (شماره 200/93/13472 تاریخ 1393/10/7 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس ‌جمهور) برای اجرای نقشه راه دولت الکترونیک (برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداری) در وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری تشکیل شد. مأموریت این کمیته را برنامه‌ریزی عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک؛ مستندسازی خدمات الکترونیک؛ اولویت‌بندی بهبود فرایندها؛ برنامه‌ریزی گسترش دسترسی به خدمات الکترونیک؛ راهبری، ارزیابی، و رتبه‌بندی درگاه‌های خدمت‌رسان؛ همکاری در ساخت پنجره خدمات مشترک؛ و آموزش، فرهنگ‌سازی، و توانمندسازی کاربران تشکیل می‌دهد.

تازه‌ترین دیدگاه


دولت الکترونیکی: الزام عصر جدید

دکتر علی معینی
حرکت جامعه به سمت جامعه اطلاعاتی، شکل گیری حکومت و دولت الکترونیکی را الزام‌آور، اجتناب ناپذیر و خودجوش می‌سازد. حکومت و جامعه، دارای تعامل شدیدی با یکدیگر هستند...